Logo
Image
Przyjęcie przebiegu korytarza linii kolejowej powinno być oparte o analizę kosztów i korzyści realizacji poszczególnych wariantów, a przede wszystkim kosztów budowy oraz utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury kolejowej i towarzyszącej infrastruktury drogowej.
Czytaj więcej...
Profesor Janusz Rymsza
Image
Obydwa warianty korytarzy linii kolejowych 4 i 6 przebiegają przez zagrożony podtopieniami obszar Niziny Krubińskiej i wraz ze starorzeczem doliny Narwi wchodzą w skład terenu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCK), który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach (wodnych, podmokłych, leśnych), niezwykle wartościowych ze względu na potencjał turystyczno-wypoczynkowy aglomeracji warszawskiej.
Czytaj więcej...
Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst, biolog-ekolog Uniwersytet Warszawski (emeritus)
Image
Image
Proponowane do realizacji warianty przebiegu nowej linii kolejowej Warszawa-Wschodnia – Kątne/Świercze ingerują w jedne z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jakim jest dolina Narwi i jej otoczenie. Szczegóły tego wpływu wykazano poniżej dla obydwu proponowanych do realizacji wariantów.
Czytaj więcej...
Dr Łukasz Kozub - doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł
Image
Rozwój krajowej sieci kolejowej jest z pewnością potrzebny, jednak lokalizacja takich inwestycji powinna uwzględniać wymogi związane z ochroną przyrody. Dlatego też Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stoi na stanowisku, że wariant nowej linii kolejowej trasy Warszawa-Gdańsk powinien omijać tzw. Łąki Krubińskie w gminie Wieliszew. 
Czytaj więcej...
Tomasz Wilk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Image
herb

Gmina Wieliszew

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew