Logo
Planowany obszar rezerwatu położony jest na obszarach łąkowo-wodnych, na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny te mają status obszarów szczególnej ochrony ekologicznej.
Nie zgadzamy się na zniszczenie unikalnych siedlisk chronionych gatunków ptaków, rujnowanie niepowtarzalnych krajobrazów i miejsc bytowania dzikich zwierząt.
Obydwa warianty korytarzy linii kolejowych 4 i 6 przebiegają przez zagrożony podtopieniami obszar wchodzący w skład terenu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach (wodnych, podmokłych, leśnych).
Przez wiele domów przebiegają nowo projektowane linie kolejowe, niszcząc dorobek całego ich życia. Inwestycja w każdym z wariantów spowoduje wysiedlenia mieszkańców i rozdzielenie dopiero co tworzącej się społeczności.
herb

Gmina Wieliszew

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew